IZRADA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

20. Oktobar 2022.

Članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana (od 2024. do 2026. godine) za sprovođenje Strategije obrazovanja i vaspitanja do 2030, održali su tri radna sastanka tokom avgusta i septembra na kojima su intenzivno radili na izradi ovog dokumenta. Akcioni plan, kao sastavni deo Strategije, operacionalizuje njene opšte i posebne ciljeve i definiše vremenski okvir za sprovođenje konkretnih mera i aktivnosti. Zbog toga, ostvarivanje ciljeva Strategije u velikoj meri zavisi od toga koliko je Akcioni plan dobro kreiran i koliko se mere i aktivnosti uspešno primenjuju.

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja i Agencije za kvalifikacije, tokom prvog sastanka radili su na usklađivanju aktivnosti tekućeg i novog plana, kao i na finansijskom aspektu.

Drugi sastanak bio je posvećen radu sektorskih podgrupa na usaglašavanju aktivnosti i pokazatelja, za određene međusektorske teme, a održana je i diskusija o aktivnostima koje su predložene za finansiranje iz donatorskih sredstava.

Članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana na poslednjem održanom sastanku usaglasili su i potvrdili svaku pojedinačnu aktivnost navedenu u planu i napravili procenu finansijskih sredstava nepohodnih za njihovo uspešno ostvarenje.

U narednom periodu članovi Radne grupe će završiti Akcioni plan za period 2024-2026. čijim merama i aktivnostima treba da bude unapređeno delovanje odgovornih institucija i da se omogući praćenje postignutih rezultata. Značajnu podršku u izradi ovog dokumenta pružili su i stručnjaci projekta Redis 2030, čime je još jednom potvrđena posvećenost EU reformi obrazovanja u Srbiji.