Studijske posete Poljskoj i Holandiji

5. Maj 2022.

Predstavnici institucija sistema obrazovanja Republike Srbije učestvovali su u dve studijske posete koje je u cilju jačanja kapaciteta u oblasti obrazovanja organizovao projekat „EU podrška za reformu obrazovanja u Srbiji – Redis 2030“. Studijske posete Poljskoj i Holandiji organizovane su u hibridnom obliku, a učestvovalo je više od 50 stručnjaka iz oblasti obrazovanja iz Srbije.

Studijska poseta Poljskoj bila je namenjena donosiocima odluka u oblasti politike obrazovanja, kao i zaposlenima u sistemu koji mogu da promovišu preporuke za unapređivanje kvaliteta obrazovanja. Učestvovali su predstavnici  Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, dok je akademsku zajednicu predstavljao  stručnjak sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Cilj posete bio je da se sagledaju klјučni aspekti reforme obrazovanja u Polјskoj, uporede sa reformom domaćeg sistema i da se na osnovu toga sačine preporuke šta je moguće primeniti u daljem toku reformi u Srbiji. Glavno pitanje za ekspertski tim koji je učestvovao u radu bilo je zašto se napredak kvaliteta obrazovanja u Poljskoj i Srbiji razlikuje tj. koji su ključni reformski koraci i aktivnosti dovele do napredovanja obrazovnog sistema u Poljskoj i da li se ti obrasci mogu primeniti i u Srbiji. 

Kako su nakon posete procenili domaći eksperti, između dva sistema postoje mnoge sličnosti, što olakšava primenu dobre prakse u naš obrazovni sistem. Poboljšanju kvaliteta obrazovanja i učeničkih postignuća u Poljskoj doprinela je decentralizacija odgovornosti za kvalitet obrazovanja i kvalitet kurikuluma, osposobljenost direktora i nastavnika za njegovu realizaciju, podrška kroz udžbenike i prateći materijal za nastavu i učenje, fleksibilnost mreže škola, sadržaja i načina realizacije programa koji se donose na lokalnom nivou. Da bi se poljsko iskustvo o decentralizaciji odgovornosti  moglo preneti i kod nas, preporučeno je da se razmotre i  redefinišu uloge, nadležnosti i odgovornosti svih uključenih  u ostvarivanju kurikuluma, a posebno  direktora škole i lokalne zajednice.  Ali, istovremeno je važno istaći da čitav niz institucija u Poljskoj pruža stručnu i finansijsku podršku odgovornima za uspešan rad.što su učesnici prepoznali kao važnu meru za unapređenje kvaliteta jeste međusektorska sradnja i uključivanje većeg broja ministarstava u domen obrazovanja. Poljski eksperti dostavili su svu traženu dokumentaciju o reformi kurikuluma i njegovoj realizaciji u novom obrazovnom kontekstu, čime će dalji rad naših eksperata na unapređivanju kvaliteta obrazovanja u Srbiji biti značajno olakšan.

Tema druge studijske posete bila je sprečavanje osipanja i ranog napuštanja školovanja. Grupa od 31 učesnika iz Srbije, koju su jednim delom činili predstavnici međusektorske radne grupe za sprečavanje osipanja učenika iz douniverzitetskog obrazovanja, a drugim delom predstavnici lokalnih samouprava i škola, imali su priliku da uče o holandskim politikama i mehanizmima i da sa kolegama iz Holandije razmene iskustva i informacije o sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema, ali i o važnosti sprečavanja ranog napuštanja školovanja.  Cilj studijske posete bio je da se proceni koliko je holandska iskustva moguće primeniti u našem sistemu. Holandija je odabrana kao zemlja sa kojom je vredno razmeniti iskustva o sprečavanju osipanja i ranog napuštanja školovanja, jer više od 20 godina aktivno i međusektorski pristupa i radi na tom pitanju i ostvarila je značajan uspeh. 

Svi učesnici studijske posete složili su se da postoji dosta prostora za rad, ali i da je dobro to što je Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. predviđeno da se unaprede kompetencije nastavnika za prepoznavanje učenika pod rizikom od osipanja i za pružanje podrške tim učenicima. Utvrđeno je, takođe, da je zakonski okvir na nacionalnom nivou dobro postavljen, ali i da izazovi nastaju u primeni zakona i sprovođenju na lokalnom nivou. Zaključeno je i da bi uvođenje srednjeg obrazovanja kao obaveznog unapredilo stanje u vezi sa osipanjem i ranim napuštanjem školovanja, odnosno da bi pozitivno uticalo na povećanje obuhvata srednjim obrazovanjem. Zbog toga, treba intenzivno raditi i na kampanji podizanja svesti o važnosti obrazovanja i zadržavanja učenika i mladih ljudi u sistemu obrazovanja i obuke, bar do sticanja prve kvalifikacije.

Jedan od preduslova za kreiranje obrazovnih politika u ovoj oblasti je posedovanje podataka o osipanju i ranom napuštanju školovanja, što treba da se obezbedi kroz dobro osmišljen informacioni sistem u kome bi se našli podaci sa svih nivoa. Kada je u pitanju lokalni nivo, najvažniji je zaključak da je potrebno dalje unapređivanje zakonske regulative kojom bi se ojačala uloga lokalnih samouprava u sprečavanju osipanja i ranog napuštanja školovanja. Učesnici su se složili da su iskustva kolega iz Holandije veoma korisna, ali i da u kreiranju i sprovođenju obrazovnih politika u ovoj oblasti u Srbiji treba biti realan i imati u vidu ekonomsku razvijenost naše zemlje, veličinu škola koja je bitno različita u odnosu na holandske, veliki procenat učenika u srednjim stručnim školama u našoj zemlji, kao i to da veliki deo javnosti i dalje nije dovoljno upoznat sa fenomenima i posledicama osipanja učenika iz obrazovnog sistema na društveno-ekonomski razvoj zemlje i da na tome treba kontinuirano i dosledno raditi.  

Tokom obe studijske posete, iako organizovane onlajn, bilo je omogućeno aktivno učestvovanje i direktna komunikacija sa polјskim i holandskim stručnjacima putem komentara i pitanja. Otvoren je i prostor za praćenja događaja posmatrača, zainteresovanih za ovu temu ali bez mogućnosti uklјučivanja u komunikaciju.