Kako do priznanja inostrane diplome i do akreditacije za organizovanje aktivnosti obrazovanja odraslih?

16. Jul 2021.

Za sve pojedince koji su u inostranstvu stekli diplomu za jedan ili više nivoa obrazovanja i  žele da im diplome budu priznate u Srbiji, u okviru Agencije za kvalifikacije postoji ENIC/NARIC  centar koji se bavi upravo priznavanjem stranih školskih isprava.  Priznavanje inostrane diplome je postupak kojim se kvalifikacija stečena u inostranstvu izjednačava sa određenom kvalifikacijom u Srbiji i na taj način se stiče pravo da se nastavi školovanje ili da se neko zaposli u Srbiji.

Kako bi se ovaj postupak olakšao i objasnio, na internet stranici Agencije za kvalifikacije postavljena je publikacija u kojoj je detaljno opisan postupak, navedena potrebna dokumentacija i linkovi ka svim formularima, kao i primeri uplatnica koje su potrebne kako bi se pravilno sproveo postupak priznavanja diplome.

U okviru Agencije za kvalifikacije postoji i Centar za akreditaciju javno priznatih organizatora aktivnostiobrazovanja odraslih  (JPOA) čiji je zadatak da osigura kvalitet rada u toj oblasti. Centar akredituje sve organizacije za obrazovanje odraslih, izuzev osnovnih i srednjih škola. U cilju boljeg razumevanja sticanja statusa javno priznate organizacije za obrazovanje odraslih, Agencija za kvalifikacije pripremila je publikaciju u kojoj je objašnjeno kako pokrenuti postupak za akreditaciju, šta taj status donosi organizaciji, kao i linkove ka formularima i primere potrebnih uplatnica.

Kreiranje publikacija pomogla je Evropska unija kroz projekat „Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji – Redis 2030".