Okrugli sto o preporukama za harmonizaciju sa evropskim standardima za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja

12. Novembar 2020.

Na okruglom stolu održanom u Beogradu 5. novembra, razmatrana su pitanja važna za proces osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji i mogući načini za njihovo rešavanje i unapređivanje. Preporuke, nastale na osnovu prethodnih analiza stepena harmonizacije sa evropskim standardima kvaliteta u visokom obrazovanju urađenih uz podršku projekta „Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji – RediS 2030“ i u saradnji sa radnim grupama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnog akreditacionog tela, bile su osnova za diskusiju.

Predstavnici Nacionalnog akreditacionog tela, Komisije za akreditacije, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i predstavnik studenata učestvovali su u diskusiji o preporukama za harmonizaciju sa evropskim standardima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju.  

Između ostalih diskutovani su sledeći izazovi: uloge Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog telau postupku akreditacije, njihovi međusobni odnosi i izazovi u radu; , mogućnosti i preduslovi za efikasno korišćenje softvera NAT-2019; organizacija rada Nacionalnog akreditacionog tela, potrebe za pravnom i IKT podrškom; obim i priroda potrebne dokumentacije, mogućnosti za njeno racionalno redukovanje u formalnim kategorijama i povećanje fokusa na kvalitet.

Teme okruglog stola su bile i veće bavljenje formulacijama svrhe, ciljeva i ishoda visokoškolskih ustanova i kako pojedini nastavni programi doprinose realizaciji te svrhe, ciljeva i ishoda; nedovoljan fokus na nastavi i učenju u dokumentima Nacionalnog akreditacionog telai visokoškolskih ustanova; preciziranje procedura u postupku akreditacije; postojeća procedura žalbenog postupka i njegova alternativna rešenja; funkcija i priroda provera (poseta visokoškolskim ustanovama između dve akreditacije); selekcija, obuka, praćenje i evaluacija rada recenzenata.

Poseban akcenat tokom diskusije bio je  na prevođenju nalaza i preporuka Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja (ENQA) u naš socio-kulturni i obrazovni kontekst.