Razvoj obuke za osiguranje kvaliteta samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada škola

24. Avgust 2021.

Predstavnici radne grupe za kreiranje programa i materijala za prosvetne savetnike i spoljne saradnike u oblastima spoljašnjeg vrednovanja i samovrednovanja rada škola, okupili su se na sastanku u Vrdniku kako bi počeli pripremu programa obuka u navedenim oblastima. Cilj budućih obuka je da osnaže kapacitete učesnika da pomognu školskim upravama i nastavnicima u planiranju i sprovođenju samovrednovanja i da pruže podršku školama u razumevanju veza između samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja. S obzirom na broj spoljašnjih evaluatora i savetnika, predstavnici radne grupe u saradnji sa ekspertima Redis projekta, odabraće oko 30 iskusnih evaluatora i savetnika koji će biti obučeni da dalje drže obuke kolegama i na taj način umonožavaju i šire nove veštine i znanje.

Sastanku radne grupe prethodila je analiza potreba za dodatnim obukama u oblasti spoljašnjeg vrednovanja i samovrednovanja škola, koju su sproveli stručnjaci Redis projekta u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rezultati istraživanja pokazali su da, kada je reč o spoljašnjim evaluatorima postoji potreba za dodatnom obukom u sledećim oblastima: programiranje, planiranje i izveštavanje; nastava i učenje; obrazovna postignuća učenika; podrška učenicima; etos; i organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima potrebna značajna podrška da razumeju značaj samovrednovanja i da uključe sve zaposlene u taj proces.

Timovi za samovrednovanje u okviru škola iskazali su potrebu za dodatnim obukama u oblastima: metodologija i samovrednovanje; upotreba rezultata samovrednovanja; planiranje stručnog usavršavanja zaposlenih; uloga različitih aktera u samovrednovanju; i funkcija i značaj samovrednovanja. Rezultati analize pokazuju da timovi za samovrednovanje od spoljašnjih evaluatora očekuju podršku  samovrednovanju aktivnosti nastavnika i stručnih saradnika. Budući da se onlajn nastava u prethodnoj školskoj godini pokazala kao izuzetno značajan segment obrazovanja i da će, zbog neizvesnosti epidemiološke situacije, i u narednoj godini biti deo obrazovnog procesa, analizom je obuhvaćen i taj aspekt. Utvrđene su potrebe za razvijanjem kompetencija za praćenje onlajn nastave, što će takođe biti obuhvaćeno obukama.

U završnom delu sastanka radne grupe predsavljeni su dalji koraci koji treba da dovedu do razvoja programa obuke za osiguranje kvaliteta samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada škola, a koji će biti sprovedeni tokom jeseni.