Unapređenje kvaliteta stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

1. Jul 2021.

Da bi se poboljšao kvalitet stručnog usavršavanja nastavnika i uskladio sa novim programima nastave i učenja, zakonodavnim okvirom, kao i rezultatima međunarodnih i nacionalnih testiranja postignuća učenika i spoljašnjeg vrednovanja rada škola, uz podršku Redis 2030 projekta sprovedena je analiza Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika i analiza potreba za obukama nastavnika. Upoređivanjem podataka ovih analiza predloženo je šta je u Katalogu potrebno unaprediti.

Na osnovu izveštaja o analizama i preporukama, predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odlučili su da je potrebno izmeniti strukturu Kataloga i procesa akreditacije kako bi se povećala njegova upotrebna vrednost. Istovremeno je dogovoreno i da je neophodno raditi na izmenama Pravilnika kojim se reguliše stručno usavršavanje nastavnika.

Kako bi se pružila podrška Zavodu i Ministarstvu u ovom procesu, u junu je organizovana dvodnevna radionica na kojoj su predstavljeni rezultati analize i preporuke za unapređenje Kataloga i Pravilnika za stručno usavršavanje. Tokom radionice, članovi ranije osnovanih radnih grupa za reviziju Kataloga i Pravilnika imali su priliku da, kroz konsultacije sa stručnjacima Redis 2030 projekta, razmene informacije i mišljenja. Radne grupe su uključile predstavnike MPNTR, ZUOV, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanjas, nekoliko osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova i fakulteta, kao i regionalnog centra, Centra za obrazovnu politiku i projekta Redis 2030.

U završnom delu radionice, radne grupe su razmotrile sve dobijene preporuke i mogućnosti za njihovo sprovođenje sa ciljem izrade unapređenih verzija Kataloga stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika i Pravilnika o stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.